Kişisel Veri İşlenme Aydınlatma Metni

Kişisel Veri İşlenme Aydınlatma Metni

Kişisel Veri İşlenme Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, elde edilen kişisel veriler Nakliyecilersitesi.net
tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun
sürelerle işlenebilir.
Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında Nakliyecilersitesi.net’ın çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi
bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir,
depolanabilir, işlenebilir.
Kişisel veriler, (1) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (2) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (3) Veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (4) İlgili kişinin kendisi tarafından
alenileştirilmiş olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile kişisel veri sahibinin rızası alınmaya gerek olmaksızın
işlenebilir.
Kullanıcı, Nakliyecilersitesi.net’a başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahiptir.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru, öneri veya üyelik iptal işlemi için info@nakliyecilersitesi.net mail adresine,
Kişisel Verilere ilişkin talep ve sorularınız için kisiselveri@nakliyecilersitesi.net adresine ileti gönderiniz.
İş bu Politika’nın amacı, Nakliyecilersitesi.net ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır)
işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır)
tarafından Nakliyecilersitesi ile paylaşılan veya Nakliyecilersitesi’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği
kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
Hangi Veriler İşlenmektedir?
Aşağıda Nakliyecilersitesi tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu
sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında
“kişisel veri” ifadesi yukarıdaki açılamalar dışında aşağıda kısaca özetlenmiştir. Bunlar ; Kimlik Bilgisi, İletişim
Bilgisi, Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgi, Talep/Şikayet Yönetimi
Bilgisi vs.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim
hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin
işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Nakliyecilersitesi, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna
ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem
hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve
destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Nakliyecilersitesi tarafından
sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve
ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre
özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
Nakliyecilersitesi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli
çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Nakliyecilersitesi ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu
kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Nakliyecilersitesi’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması
ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Nakliyecilersitesi, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip
ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, Veri Sahibi’ne özel
önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve
materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri
paylaşabilecektir.
Kişisel Verilerin Aktarımı:
Nakliyecilersitesi, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik
Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Nakliyecilersitesi’ın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü
kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Nakliyecilersitesi, Veri Sahibi
deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da
izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların
giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS
gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları
(hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,
kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla
sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde
yurt dışına aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle
toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen
amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya
yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.Nakliyecilersitesi.net
adreslerinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Nakliyecilersitesi tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin
İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Nakliyecilersitesi, söz konusu
talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Nakliyecilersitesi’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Veri Sorumlusu Uğur
KARABİÇEK Adres Mimaroba Büyükçekmece/istanbul e-mail adresi : info@nakliyecilersitesi.net ‘dir
Başvurunuzda;
Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik
numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, Tebligata esas
yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi
gerekmektedir